zeal - sustainable strategy - since 1980

Organizational design: a step-by-step approach

R. M. Burton, G. DeSanctis, and B. Obel, Organizational design: a step-by-step approach, 2nd edition ed., Cambridge university press, 2011.

Abstract

Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2006, af Burton, DeSanctis og Obel er nu tilgængelig på Cambridge University Press. Der er ingen version af OrgCon inkluderet i denne bog.

I den volatile forretningsverden i dag er organisatorisk design en alvorlig udfordring for enhver leder, uanset om det er for en multinational virksomhed eller et lille team.

Denne bog præsenterer en trinvis tilgang til at designe en organisation. Alle de vigtigste aspekter af organisatorisk design er dækket, inklusive mål, strategi, struktur, proces, mennesker, koordination og kontrol samt incitamenter. Teksten beskæftiger sig med kritiske problemstillinger, der påvirker organisationer, som globalisering, global konkurrence, deregulering og stadigt nye teknologier, og indeholder mange nyttige funktioner, såsom end-of-chapter reviews og unikke trin-for-trin-diagrammer, der orienterer læseren i designprocessen.

Diagnosticerende spørgsmål hjælper læseren med at bestemme de nødvendige ændringer i en organisation.

Denne teksts handlingsorienterede tilgang hjælper læseren med at vurdere og redesigne de komplekse organisationer i dag og planlægge for informationstunge organisationer i morgen.

 • Gør det muligt for læseren at se organisatorisk design som en integreret del af en samlet forretningsstrategi, hvor høj ydeevne er et must
 • Fokuserer på handlinger – ikke kun teori eller abstrakte ideer
 • Trin-for-trin-tilgang giver læserne mulighed for at forstå og vurdere effektiviteten af designet i hele processen – ikke kun i slutningen
 • Online adgang til OrgCon-relateret materiale, companion software af forfatterne. Et meget effektivt beslutningsstøtteværktøj, der hjælper læserne med at udforske strategiske og præstationsproblemer omkring organisatorisk design

Redaktionelle anmeldelser

Denne bog gør den komplekse opgave med at designe en organisation forståelig. Den dækker de vigtigste akademiske perspektiver godt, så enhver læser vil finde sin favorit tilgang dækket. Jeg nød især bogens fokus på anvendelse – trin-for-trin-tilgangen, diagnosticerende spørgsmål, der ledsager hvert emne, og en vægt på vigtigheden af at passe vigtige organisatoriske komponenter sammen.

Charles C. Snow
Formand, afdelingen for ledelse og organisation, Smeal College of Business, Penn State University

“I Organizational Design: A Step-by-Step Approach har Burton, DeSanctis og Obel opnået en fin balance mellem teoretisk stringens og ledelsesmæssig klarhed. Informationsbehandlingsteorien, der ligger til grund for deres organisationsdesign-tilgang, er stringent og konsistent. Bogen fører en læser gennem en klart formuleret række trin til at vurdere strategiens og miljøets kontingensvariabler og til at konfigurere organisationens struktur, proces og mennesker og koordinering og kontrol til at passe til dens sammenhæng. Denne bog bidrager betydeligt til at fremme organisatorisk designproces fra en kunst til et håndværk. Det fungerer godt både som en monografi og en lærebog.”

Raymond E. Levitt, Ph.D.,
Professor i Civil- og Miljøteknik,
Direktør, Collaboratory for Research on Global Projects,
Akademisk direktør, Advanced Project Management Program, SCPD

“Denne bog tilbyder et omfattende syn på organisatorisk design, der dækker et bredt spektrum af aspekter. Det omfatter ikke kun strategi og struktur, men også opgave design, ledelse, organisationens klima og incitamenter. Arbejdet trækker bredt på koncepter fra forskning for at tilbyde en holistisk model. Det bruger den kontingente tilgang til at specificere, hvilke passende er nødvendige for høj ydeevne, og hvilke misfits der bør undgås.

Lex Donaldson
Professor i organisatorisk design, Australian Graduate School of Management (et fælles venture mellem Universiteterne i New South Wales og Sydney, Sydney, Australien).

BibTeX

@book {0521851769,
edition = {2nd edition},
publisher = {Cambridge University Press},
isbn = {9780521180238},
language = {English},
month = {jul},
year = {2011},
title = {Organizational Design: A Step-by-Step Approach},
priority = {0},
organization = {Cambridge University Press},
image = {//cdn.ecomerc.com/publications/images/book.cambridge.jpg},
abstract = {<p>Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2006, by Burton, DeSanctis and Obel is now available at <a target="\\\_self" href="http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521851769">Cambridge University Press</a>. There is no version of OrgCon included in this book.</p> <p>In today's volatile business environment, organizational design is a serious challenge for any manager, whether of a multinational enterprise or a small team.</p> <p>This book sets out a step-by-step approach to designing an organization. All the key aspects of organizational design are covered, including goals, strategy, structure, process, people, coordination and control, and incentives. The text engages with critical issues affecting organisations, such as globalization, worldwide competition, deregulation and ever-new technologies, and contains many helpful features such as end-of-chapter reviews and unique step-by-step diagrams to orientate the reader in the design process.</p> <p>Diagnostic questions help the reader to determine the changes needed in an organization.</p> <p>The action oriented approach of this text helps the reader to assess and re-design the complex organizations of today, and plan for the information-rich organizations of tomorrow.</p> 
 • Allows reader to see organizational design as an integral part of an overall business strategy where high performance is a must
 • Focuses on actions - not just theory or abstract ideas
 • Step-by-step approach allows readers to understand and assess effectiveness of design throughout the process - not just at the end
 • Online access to OrgCon related material, companion software by the authors. A highly effective decision support tool which helps readers explore strategic and performance issues around organizational design

Editorial Reviews

This book makes the complex task of designing an organization understandable. It covers the main academic perspectives well, so any reader will find his or her favorite approach covered. I especially enjoyed the book's focus on application – the step-by-step approach, diagnostic questions that accompany each topic, and an emphasis on the importance of fitting key organizational components together.

Charles C. Snow
Chair, Department of Management and Organization, Smeal College of Business, Penn State University

“In Organizational Design: A Step-by-Step Approach, Burton, DeSanctis and Obel have struck a fine balance between theoretical rigor and managerial clarity. The information processing theory that underpins their organization design approach is rigorous and consistent. The book walks a reader through a clearly articulated series of steps to assess the contingency variables of strategy and environment, and to configure the organization's structure, process \& people, and coordination \& control to fit its context. This book makes a significant contribution toward advancing the process of organizational design from an art to a craft. It works well as both a monograph and a textbook.”

Raymond E. Levitt, Ph.D.,
Professor of Civil \& Environmental Engineering,
Director, Collaboratory for Research on Global Projects,
Academic Director, Advanced Project Management Program, SCPD

“This offers a comprehensive view of organizational design, covering a broad range of aspects. It includes not only strategy and structure, but also task design, leadership, organizational climate and incentives. The work draws widely on the concepts from research to offer a holistic model. It uses the contingency approach to spell out what fits are required for high performance, and what misfits should be avoided.

Lex Donaldson
Professor of Organizational Design, Australian Graduate School of Management (a joint venture the Universities of New South Wales and Sydney, Sydney, Australia)..

}, updated = {2014-06-23T13:38:03.000+0200}, asin = {0521180236}, abstract_en = {

Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2006, by Burton, DeSanctis and Obel is now available at Cambridge University Press. There is no version of OrgCon included in this book.

In today's volatile business environment, organizational design is a serious challenge for any manager, whether of a multinational enterprise or a small team.

This book sets out a step-by-step approach to designing an organization. All the key aspects of organizational design are covered, including goals, strategy, structure, process, people, coordination and control, and incentives. The text engages with critical issues affecting organisations, such as globalization, worldwide competition, deregulation and ever-new technologies, and contains many helpful features such as end-of-chapter reviews and unique step-by-step diagrams to orientate the reader in the design process.

Diagnostic questions help the reader to determine the changes needed in an organization.

The action oriented approach of this text helps the reader to assess and re-design the complex organizations of today, and plan for the information-rich organizations of tomorrow.

 • Allows reader to see organizational design as an integral part of an overall business strategy where high performance is a must
 • Focuses on actions - not just theory or abstract ideas
 • Step-by-step approach allows readers to understand and assess effectiveness of design throughout the process - not just at the end
 • Online access to OrgCon related material, companion software by the authors. A highly effective decision support tool which helps readers explore strategic and performance issues around organizational design

Editorial Reviews

This book makes the complex task of designing an organization understandable. It covers the main academic perspectives well, so any reader will find his or her favorite approach covered. I especially enjoyed the book's focus on application – the step-by-step approach, diagnostic questions that accompany each topic, and an emphasis on the importance of fitting key organizational components together.

Charles C. Snow
Chair, Department of Management and Organization, Smeal College of Business, Penn State University

“In Organizational Design: A Step-by-Step Approach, Burton, DeSanctis and Obel have struck a fine balance between theoretical rigor and managerial clarity. The information processing theory that underpins their organization design approach is rigorous and consistent. The book walks a reader through a clearly articulated series of steps to assess the contingency variables of strategy and environment, and to configure the organization's structure, process \& people, and coordination \& control to fit its context. This book makes a significant contribution toward advancing the process of organizational design from an art to a craft. It works well as both a monograph and a textbook.”

Raymond E. Levitt, Ph.D.,
Professor of Civil \& Environmental Engineering,
Director, Collaboratory for Research on Global Projects,
Academic Director, Advanced Project Management Program, SCPD

“This offers a comprehensive view of organizational design, covering a broad range of aspects. It includes not only strategy and structure, but also task design, leadership, organizational climate and incentives. The work draws widely on the concepts from research to offer a holistic model. It uses the contingency approach to spell out what fits are required for high performance, and what misfits should be avoided.

Lex Donaldson
Professor of Organizational Design, Australian Graduate School of Management (a joint venture the Universities of New South Wales and Sydney, Sydney, Australia)..

}, abstract_da = {

Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2006, af Burton, DeSanctis og Obel er nu tilgængelig på Cambridge University Press. Der er ingen version af OrgCon inkluderet i denne bog.

I den volatile forretningsverden i dag er organisatorisk design en alvorlig udfordring for enhver leder, uanset om det er for en multinational virksomhed eller et lille team.

Denne bog præsenterer en trinvis tilgang til at designe en organisation. Alle de vigtigste aspekter af organisatorisk design er dækket, inklusive mål, strategi, struktur, proces, mennesker, koordination og kontrol samt incitamenter. Teksten beskæftiger sig med kritiske problemstillinger, der påvirker organisationer, som globalisering, global konkurrence, deregulering og stadigt nye teknologier, og indeholder mange nyttige funktioner, såsom end-of-chapter reviews og unikke trin-for-trin-diagrammer, der orienterer læseren i designprocessen.

Diagnosticerende spørgsmål hjælper læseren med at bestemme de nødvendige ændringer i en organisation.

Denne teksts handlingsorienterede tilgang hjælper læseren med at vurdere og redesigne de komplekse organisationer i dag og planlægge for informationstunge organisationer i morgen.

 • Gør det muligt for læseren at se organisatorisk design som en integreret del af en samlet forretningsstrategi, hvor høj ydeevne er et must
 • Fokuserer på handlinger - ikke kun teori eller abstrakte ideer
 • Trin-for-trin-tilgang giver læserne mulighed for at forstå og vurdere effektiviteten af designet i hele processen - ikke kun i slutningen
 • Online adgang til OrgCon-relateret materiale, companion software af forfatterne. Et meget effektivt beslutningsstøtteværktøj, der hjælper læserne med at udforske strategiske og præstationsproblemer omkring organisatorisk design

Redaktionelle anmeldelser

Denne bog gør den komplekse opgave med at designe en organisation forståelig. Den dækker de vigtigste akademiske perspektiver godt, så enhver læser vil finde sin favorit tilgang dækket. Jeg nød især bogens fokus på anvendelse - trin-for-trin-tilgangen, diagnosticerende spørgsmål, der ledsager hvert emne, og en vægt på vigtigheden af at passe vigtige organisatoriske komponenter sammen.

Charles C. Snow
Formand, afdelingen for ledelse og organisation, Smeal College of Business, Penn State University

"I Organizational Design: A Step-by-Step Approach har Burton, DeSanctis og Obel opnået en fin balance mellem teoretisk stringens og ledelsesmæssig klarhed. Informationsbehandlingsteorien, der ligger til grund for deres organisationsdesign-tilgang, er stringent og konsistent. Bogen fører en læser gennem en klart formuleret række trin til at vurdere strategiens og miljøets kontingensvariabler og til at konfigurere organisationens struktur, proces og mennesker og koordinering og kontrol til at passe til dens sammenhæng. Denne bog bidrager betydeligt til at fremme organisatorisk designproces fra en kunst til et håndværk. Det fungerer godt både som en monografi og en lærebog."

Raymond E. Levitt, Ph.D.,
Professor i Civil- og Miljøteknik,
Direktør, Collaboratory for Research on Global Projects,
Akademisk direktør, Advanced Project Management Program, SCPD

"Denne bog tilbyder et omfattende syn på organisatorisk design, der dækker et bredt spektrum af aspekter. Det omfatter ikke kun strategi og struktur, men også opgave design, ledelse, organisationens klima og incitamenter. Arbejdet trækker bredt på koncepter fra forskning for at tilbyde en holistisk model. Det bruger den kontingente tilgang til at specificere, hvilke passende er nødvendige for høj ydeevne, og hvilke misfits der bør undgås.

Lex Donaldson
Professor i organisatorisk design, Australian Graduate School of Management (et fælles venture mellem Universiteterne i New South Wales og Sydney, Sydney, Australien).

}, abstract_kl = {

Organizational Design: A Step-by-Step Approach 2006 Burtonimik DeSanctisimillu Obelimik maanna Cambridge University Pressimi tikinneqarsinnaasuuvoq. atuakkami tamatumani soqanngitsoq OrgConimit nammineq oqaatilertaligaq ilanngunneqarpoq.

sulinermut inuiaqatigiinnut amerlasuunut imaluunniit suleqatigiinnut mikisoq volatile forretningsverden tamanna ullumikkut ilusilersuinerit pisortamut sumulluunniit unammillerneq ilumoorsaartuuvoq aaqqittuutisinernut.

atuagaq tamanna killiffilersukkamik +? suleriaatsimik ilisarititsivoq. ilusilersuinermit aaqqittuutisinermut isiginniffiit tamarmik +? ulik sumiorpaluut iliuusissatut pilersaarullu iluseq suliaq inuit suleqatigiitsitsineq nakkutilliineq kiisalu kajujuummissutit. allaaserisap oqaasertai isorniartunik problemstillingi-veq kattuffinnik nunarsuarmut siaruarnertut nunarsuaq tamakkerlugu ajugaaniunnertullu deregulering teknologiitut suli nutaatut sunniisunik aamma atornernik iluaqutaasorpassuarnik +? asseqanngitsunik +? designproces atuartartumik nalunaarfiginnittunik +? imaqarlutik suliaraa.

apeqqutit diagnosticere atuartartoq kattuffimmi allannguutit pisariallit aalajangerpaat ikiorpaat.

atuartartup allaaserisap oqaasertaasa tamatuma handlingsorienteret suleriaasia kattuffinnik ullumikkut aqagu nalilersoraa pilersaarutigigaanni +? ikiuuppoq kattuffinnut informationstung katitikkanut.

atuartartumut ilusilersuinernik +? akuliutilaavittoq forretningsstrategi ataatsimoortillugit isiginnittoq suliaraa qanoq naammassisaqarsinnaaneq angisooq must

handling - nakkutilerpoq +? imaluunniit tigussaanngitsut isumassarsiat

+? paasivaa ilusilersuinermit suliami ilivitsumi - naggataani nammassisaqarsinnaaneq-veq nalilersorpaalu atuartartut periarfissiivoq

internet aqqutigalugu atortussamut +? aqqutissaq companion atuakkiortunit qarasaasiami programmit najoqqutallu. beslutningsstøtteværktøj atuartartunik pilersaarusiornernut missaani ilusilersuinerit aaqqittuutisinernut præstationsproblem misissuivoq aamma ikiuisoq sunniuteqarluartorujussuaq

aqqissuisuneersoq nalunaarutiginninnerit

atuakkap tamatuma katitigaq suliassaq ADV-paasissaasoq kattuffiliorpoq suliaraa. atuartartoq sunaluunniit piukkunnerusaminik suleriaatsimik nassaarniarluni matussutilerpaa taassuma ilisimatusarnernut perspektivi-veq +? matussutilerluarpai. atuakkap sualummik atuineq - +? isigisap qitia apeqqutaanik diagnosticere tamarmik sammisanik +? aaqqittuutisinernut komponenti-veq pingaarutilinnik paarinnipput pingaassutsimi oqimaalutaavimmillu aapparinnittunik iluaraakka.

Charles C. Snow Formand pisortaqatigiinnut kattuffimmullu immikkoortortaqarfik Smeal College of Business Penn State University

A Step-by-Step Approachip +? stringens teorimut aqutsinermut tunngasup nassuissutsillu akunneranni DeSanctis aamma Burton Obel kusanartumik naatsorsuutit +?. Informationsbehandlingsteorien +? inissisimasoq erseqqissumik tunngavilersugaallunilu konsistent. atuagaq kinguleriiaatigut +? formuleret alloriarfikkut iliuusissatut pilersaarutip avatangiisillu kontingensvariabel aamma kattuffiup atanerminik naleqqunnissamut ilusianik +? +? +? +? +? nalilersorlugit atuartartumik kinguneqarpoq. atuagaq +? aaqqittuutisinermut eqqumiitsuliornermit assassorluni sulinermut designproces siuarsaasoq taperserpaa. tamanna monografi ilinniutitullu angallatinik atorluarpoq.

Raymond E. Levitt Ph.D. Civil- og Miljøteknikimi direktørimi Collaboratorymi professori nunarsuaq tamakkerlugu Projects paasisassarsiornermut ilisimatusarnermut direktøri Advanced Project Management Program +?

« atuagaq tamanna ilusilersuineq aaqqittuutisinermut silittumik isiginniffinnit spektrum matussutiliisoq takorloornermik annertuumik neqeroorpoq. iliuusissatut +? ilutsimillu kisianni suliassanik aamma ilusilersuinernillu pisortaqatigiinnillu kattuffiup +? kajujuummissutinillu ilaginnippoq. suliaq ADV-silittoq ataatsimut isiginninnermut assilisassamik neqeroorniarluni ilisimatuutut misissuinermit najoqqutassianik kalitsivoq. taassuma kontingente amerliartornermik atuivoq +? sorliit naammassisaqarsinnaanermut angisuumut +? sorliit misfit +?.

ilusilersuinermi aaqqittuutisinermut Australian Graduate School of Management ( New South Walesimi Sydneymilu Sydney Australia) venture akunneranni universitetit Lex Donaldson Professor.

}, abstract_is = {

Teymi í stofnunarhönnun: Ágrip af aðferðum, 2006, eftir Burton, DeSanctis og Obel er nú þegar aðgengileg á Cambridge University Press. Engin útgáfa af OrgCon er innifalin í þessari bók.

Í dag er stofnunarhönnun alvarleg áskorun fyrir hverja stjórnanda, hvort sem um fjölþjóða fyrirtæki eða lítinn hóp er að ræða.

Þessi bók leiðbeinir í aðferðum til að hönnun stofnana sé eins skilvirk og mögulegt er. Hún fjallar um allar helstu atriði sem tengjast stofnunarhönnun, þar á meðal markmið, stefnu, skipulag, ferli, fólk, samstemmd og stjórnun og hvatir til að skoða stærstu áskorunum fyrirtækja eins og samkeppni á alþjóðlegum markaði, afregulering og nýjustu tækni.

Diagnóstísk spurningar hjálpa lesandanum við að ákvarða hvaða breytingar þarf að gera í stofnun.

Aðgerðarháttur bókarinnar hjálpar lesandanum við mat á flókinu stofnanum sem eru í dag og skipuleggur fyrir upplýsingaríka stofnanir á morgundeginum.

 • Leyfir lesandanum að sjá stofnunarhönnun sem hluta af heildar viðskiptastratgeyminni þar sem hámarksframleiðsla er nauðsyn.
 • Áhersla er lögð á aðgerðir - ekki bara kenningu eða hugmyndir.
 • Aðferðin hjálpar lesandanum til að skilja og meta árangur hönnunar á öllum stigum ferlisins - ekki bara í lokin.
 • Aðgangur að ólíkum viðfangsefnum OrgCon á netinu, fylgihlutverk þekkingarleiðsögnarhugbúnaðs af höfundum. Aðstoðartæki sem hjálpa lesendum að skoða markmið og árangur í kringum stofnunarhönnun.

Umsagnir

Þessi bók gerir flókinn verkefni eins og stofnunarhönnun skiljanlegri. Hún fjallar vel um helstu fræðilegu sjónarmiðin, svo að lesandinn finnur sínu uppáhaldið sjónarmiðum skylt. Ég naut sérstaklega áherslu bókarinnar á beitingu – aðferðin sem leiðbeinir í ferlinu, diagnóstískar spurningar sem fylgja hverju þemu og mikilvægi þess að setja lykilatriði stofnanna saman.

Charles C. Snow
Formaður deildar stjórnunar og skipulags, Smeal háskóli við Penn State háskóla

„Í Teymi í stofnunarhönnun: Ágrip af aðferðum, Burton, DeSanctis og Obel hafa náð vel samsvörun milli hefðbundinnar styrkleika og stjórnunarfræðinnar. Hugbúnaðarferlið sem felst í hönnun stofnana er alhliða. Bókin leiðir lesandanum í gegnum skýr stig til að meta aðstæður stefnunnar og umhverfisins, til að stilla skipulagið, ferlið og fólkið sem hæfitast best í samhenginu. Þessi bók er mikilvægur þáttur í þróun stofnunarhönnunar frá list að verkfæri. Hún dugar vel bæði sem einstök rit og kennslubók.

Raymond E. Levitt, Ph.D.
Prófessor í borgar- og umhverfisverkfræði,
stjórnandi, Collaboratory for Research on Global Projects,
akademískur stjórnandi, Advanced Project Management Program, SCPD

„Þetta býður upp á heildstæða sjónarhorn á stofnunarhönnun, sem nær yfir marga þætti. Það felur í sér ekki aðeins stefnu og skipulag heldur einnig verkefnahönnun, stjórnun, andrúmsloft stofnana og hvatir. Verkið byggir víða á hugtök úr rannsóknum til að bjóða upp á heildstæða mynd. Það notar afstæðishyggju nálgunina til að útskýra hvaða hæfitni eru nauðsynlegar fyrir hámarksframleiðslu og hvaða ósamræmi ætti að forðast.

Lex Donaldson
Prófessor í stofnunarhönnun, Australian Graduate School of Management (sameiginlegur samningur og háskólar í New South Wales og Sydney, Sydney, Ástralía).

}, abstract_fo = {

Organizational Design: A Step-by-Step Approach, 2006, by Burton, DeSanctis and Obel er nú tøk at fáa á Cambridge University Press. Í hesum bókini er ikki versión av OrgCon.

Í dagars óstøðuga virksemi í vinnulívinum er skipanarhøvuðsáskoðanin ein alvorlig áskoðan fyri hvørjum stjóra, hvusammálað av stórum ikki-landsumfartarliga undirvísingum ella eitt lítið liði.

Hesin bók setur fram ein steig-fyri-steig nálgan til at skipa ein stovn. Allir lykilaspektir skipanarhøvuðsáskoðanar eru umfatnir, t.d. málin, áseting, gerð, ferð, fólk, samrøðu og stjórn og stimulansir. Tekstin røkir megnaðarliga við viðgerandi evnum, sum globalisering, heimsinsbreiða samkeppni, avregulering og altíð-nýggjar teknologir og inniheldur nógv gagnligum treytum, sum enda-av-kapitul viðgerðum og einstakar steig-fyri-steig kartar til at orientera lesarin í stovnaðarferlinum.

Sjúkspyrjandi spurningar hjálpa lesaranum til at fastgera broytingarnar, ið eru neyðugar í einum stovni.

Handalagsáskoðanarligi nálganin í hesum tekstinum hjálpir lesaranum at metta og endurskipa tey kompleksu stovnarnar, ið vit hava í dag, og planleggja fyri tey upplýsingaríku stovnar av morguni.

 • Leyvir lesaranum at síggja skipanarhøvuðsáskoðan sum ein óavtøkan part av einum almennum virksemiásetan, har høgt virksemi er ein neyðugstaður
 • Fokusar á handlingar - ikki bert týðing ella ógreiniligar ímyndir
 • Steig-fyri-steig nálganin lata lesarunum fyristå og meta virksemi á stovnanum gjøgnum stovnaðarferlið - ikki bert á endanum
 • Online ágangur til OrgCon relateraðum materi, felagið teldu software av hövundum. Ein sera virkis ákvøðslu-støðugleikur tól, sum hjálpir lesarunum at upplýsa strategisk og virksemi evnum um skipanarhøvuðsáskoðan

Editorial Reviews

Hesin bók ger tað kompleksa arbeiðið við at skipa ein stovn skiljanligt. Hon umfatnir helstu akademiskar sjónarmiðini væl, so allir lesarar finna sína yndisliga ásetanum umfataða. Eg eydnaðist serliga væl á fokusinum á keypis og ferðslutíði - steig-fyri-steig nálganina, sjúkspyrjandi spurningar, ið fylgja hvørjum evni, og ein áhersla á týdninginum av at passa nøkrum stovnaðar partum saman.

Charles C. Snow
Stólur, Deildin fyri Stýring og Skipan, Smeal College of Business, Penn State University

“Í Organizational Design: A Step-by-Step Approach, Burton, DeSanctis og Obel hava sligið ein góðan balansu millum teoretiskum álitum og stjórnandi greiðni. Tíðarhølisins telduprosessan, sum liggur til grund fyri teirra stovnarhøvuðsáskoðan, er niðurgreidd og samstøðug. Bókin latar lesaranum ígjøgnum ein greitt framsett serkend av steplum at meta ymiskar umstøður, sum halda seg til ásetan og umhvørvi, og at skapa stovnina sinna gerð, ferð, fólk og samrøðu og stjórn og stimulansir til tess, at hon passar við umhvørvið. Hetta er eitt sera vigtigt bidrag til at víðka stovnarhøvuðsáskoðan frá eini list til einum handverki. Hon virkar væl sum bæði ein monografi og lærebók.’

Raymond E. Levitt, Ph.D.
Professor í Byggivirki og Umhvørvi,
Stjórnari, Collaboratory fyri Rannsóknir á Global Projekter,
Akademiskur Leikstjóri, Avanceret Project Management Program, SCPD

“Hetta bjóðar ein umfatandi útsýni yvir skipanarhøvuðsáskoðan, sum umfatar eina breiðan teldu av aspektum. Hon umfatar ikki bara ásetan og gerð, men eisini verkætlanar gerð, leiðslu, stovnaðar mentan og stimulansir. Arbeiðið tekur víða niður á hugtøkum frá rannsóknaroyðum til at bjóða eitt heildstøðugt model. Hon brúkar tøkni við til at kartleggja, hvat passar til at fáa høg virksemi, og hvat misfits skulu vera undrkeypt.

Lex Donaldson
Professor í Skipanarhøvuðsáskoðan, Australian Graduate School of Management (ein felagsskapur millum Universitetur í New South Wales og Sydney, Sydney, Australia..

}, biburl = {https://zeal.dk/publications/organizational-design-a-step-by-step-approach-2nd-edition/}, biburl_fo = {https://zeal.fo/utgavur/organizational-design-a-step-by-step-approach-2nd-edition/}, urltitle = {organizational-design-a-step-by-step-approach-2nd-edition}, author = {Burton, Richard M and DeSanctis, Gerardine and Obel, Børge} }