zeal - sustainable strategy - since 1980

Er LCA relevant for jer?

Når I skal vælge mellem to produkter, hvilket er så mest miljøvenligt? Når I skal vælge nye materialer til et produkt, hvilket skader så miljøet mindst? Det kan være svært, hvis ikke umuligt at vide. Det er her LCA kommer ind i billedet.

Livscyklusvurderinger (LCA) er noget der i stigende grad snakkes om rundt omkring i virksomhederne. Med god grund. LCA er en analyse, hvor man beregner den miljømæssige påvirkning af et produkt gennem hele produktets livscyklus, fra råmaterialerne udvindes til produktet enten forlader produktionen, bortskaffes eller genbruges. Udover at have værdi for jeres virksomhed og jeres kunder, bliver det for nogle virksomheder også snart et lovkrav. Det ses i byggebranchen, hvor et krav om LCA for nybyggeri i bygningsreglementet indfases fra starten af 2023.

Lad os kigge nærmere på hvilken værdi det kan have for jeres virksomhed og jeres kunder samt proceduren for en LCA.


Hvor og hvordan kan en LCA skabe værdi for jer?

Brugen af LCA er relevant flere steder i virksomheden af forskellige årsager. LCA er et værdifuldt værktøj for virksomheder i bæredygtig udvikling, der vil lave miljøforbedringer af processer og produkter. Det gør det muligt at kommunikere de miljømæssige påvirkninger til kunder, leverandører, investorer og andre interessenter. Derudover er det visse steder et krav, hvilket blandt andet ses ved miljømærkninger som fx EU-Blomsten. Herunder gennemgår vi nogle eksempler på, hvor og hvordan LCA kan skabe værdi.

Supply Chain Management
I mange virksomheder findes den største miljømæssige belastning i forsyningskæden. Det betyder, for eksempel at ændringer i sammensætning af materialer eller valg af leverandører kan have en stor effekt på produktets miljømæssige fodaftryk. Det er derfor relevant at anvende LCA som værktøj i supply chain management, hvis I ønsker at reducere jeres produkters og dermed jeres virksomheds samlede miljømæssige aftryk.

Marketing og salg
Vi ser en stigende efterspørgsel på mere miljøvenlige produkter i samfundet, hvilket gør LCA til et relevant værktøj for marketing- og salgsafdelinger. En LCA vil gøre det muligt for afdelingerne at kommunikere det enkelte produkts konkrete påvirkning af miljøet. Det betyder også at I trygt kan kommunikere påvirkningen uden at blive stemplet for greenwashing, da alle postulater om produktet kan dokumenteres.

Produktudvikling
Indenfor produktudvikling er LCA også et relevant værktøj, der kan være med til at sikre udviklingen af mere bæredygtige produkter i fremtiden. Det giver mulighed for at sammenligne ændringers effekt på produktets  miljøbelastning. I nogle tilfælde, hvor der er lovkrav ifht. miljøbelastningen, betyder det også, at det kan dokumenteres at produkterne efterlever lovkravet og de givne standarder.

Ledelse
Sidst, men ikke mindst, er en LCA også relevant for ledelsen, når der skal træffes strategiske beslutninger. LCA’en gør det muligt at se, hvor der kan sætte ind for at reducere negative påvirkninger som virksomhedens produkt har på miljøet. Derudover gør værktøjet det muligt at sammenligne muligheder, hvilket gør det muligt at tage vel-informerede beslutninger som reducerer miljøbelastningen.

Hvad er proceduren for en LCA?
En LCA udarbejdes ved at gennemgå fire trin, som beregner produktets samlede miljømæssige påvirkning.

(1) Formål og afgrænsning

Først defineres formålet, rammerne og eventuelle antagelser i analysen. En detaljeret LCA vil inkludere alle kvantificerbare miljømæssige påvirkninger, der er associeret med produktet. Da det er meget kompliceret, laver man i højere grad beregninger med udgangspunkt i de største indikatorer for produktets miljømæssige påvirkning, hvilket i de fleste tilfælde er CO2e-udledningen og vandforbruget. Hvad der skal inkluderes vil variere afhængigt af formålet med analysen. Lovkravet gældende fra 2023 i byggebranchen kræver flere miljøpåvirkningskategorier og ressourceindikatorer end blot CO2e-udledning og vandforbrug. Derudover beskriver man også, hvor stor en del af produktets livscyklus beregningerne er lavet på. Medregner man påvirkningen fra råmaterialerne til produktet bortskaffes, genanvendes eller når produktet forlader virksomheden? Da der kan være stor variation i, hvad der regnes med i en LCA, er det vigtigt at beskrive, hvad analysen baseres på.

(2) Kortlægning
Når formålet og afgrænsningen er defineret, laver man en opgørelse over, hvilke ressourcer der er anvendt i produktets livscyklus. Det kan for eksempel være kg træ, liter diesel, kWh el, mv. Derudover finder man de mest retvisende generiske konverteringsfaktorer, der kan anvendes til at konvertere for eksempel brugen i liter til CO2e-udledning. På den måde beregnes den miljømæssige påvirkning for hele produktets livscyklus, hvilket er den mest krævende del af en LCA.

(3) Vurdering
På baggrund af de to første trin, er de nødvendige data tilgængelige for at udføre beregningerne, som er det næste skridt i proceduren. Man laver en vurdering af produktets påvirkning på miljøet inden for de definerede grænser ved at omdanne de oprindelige værdier til de værdier, man ønsker oplyst.

(4) Fortolkning
Til slut gennemgår man resultaterne af beregningerne og sikrer at de er i overensstemmelse med det angivne mål og omfang fra trin (1), og kontrollere kvalitet, konsistens og følsomhed i analysen.

For at sikre at produkters miljømæssige påvirkning kan sammenlignes på baggrund af LCA’er, er der nogle standarder for, hvordan man beregner det. Der er retningslinjer for, hvor detaljeret beregningerne skal være, og hvad der skal tages med. Eksempler på standarder er The Green House Gas Protocol, ISO14000 series og EMAS. Når LCA’en er gennemført, kan den verificeres af en neutral tredjepart, hvilket gør det muligt at sammenligne produktets påvirkning med andre produkter.

Virker LCA relevant for jer, kan I med fordel deltage i kurser, der omhandler LCA’er eller tage kontakt til udbydere, der laver LCA’er. Det kunne for eksempel være Green Survey eller  Teknologisk Institut.

Sara Bisgaard

Junior rådgiver og researhcer

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.


Udgivet

i

,

af