zeal - sustainable strategy - since 1980

Tre-bogstavsforkortelser og bæredygtig udvikling

Der er efterhånden ingen, der kan være i tvivl om, at vi skal have sat turbo på ‘den grønne omstilling’. Lovgivning, øgede kundekrav og – forventninger øger presset på virksomhederne og antallet af nye ord til ordforrådet er støt stigende. De engelske forkortelser er særligt populære, men hvor mange har egentlig styr på, hvad forkortelserne reelt betyder?

Jeg vil i dette blogindlæg gerne dykke ned i ESG og CSR, som er nogle af de 3-bogstavsforkortelser, som vi møder ude i virksomhederne, ser poppe op i nyhedsbrevene og hører flere og flere tale om.  

Men hvad er egentlig forskellen på CSR og ESG?

Ens for begge betegnelser er, at de dokumenterer tiltag som understøtter virksomhedens social og/eller miljømæssige ansvarlighed. Når det er sagt, adskiller betegnelserne en del.

CSR

CSR står for Corporate Social Responsibility. På dansk kan det oversættes til virksomheders samfundsansvar.

Siden 2009, har store danske virksomheder været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen stiller krav om at: ”virksomheden har en politik, og hvad politikken i givet fald går ud på for hvert af disse fire forhold:

  • Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning
  • Sociale forhold og personaleforhold
  • Respekt for menneskerettigheder
  • Antikorruption og bestikkelse”

CSR bliver tit kaldt det frivillige samfundsansvar, da skriftlige redegørelser ofte er svære at måle på og dermed regulere på. Det betyder at de kvalitative indsatsområder oftest bliver selvreguleret i tæt samarbejde med f.eks. marketing- og/eller salgsafdelingen.

Sat lidt på spidsen, kan man sige at CSR tegner de store tanker omkring virksomheders tilgang til bæredygtig udvikling og ansvarlighed. Ligesom at CSR-strategien typisk sætter scenen for ESG-områderne. I hvert fald indtil reguleringen omkring ESG strammer yderligere til.

Noget af det som CSR typisk gør rigtig godt, er at det internaliserer arbejdet med bæredygtig udvikling og det kan være med til at skabe en effektiv samhørighed omkring værdier, interne processer, virksomhedskultur og fælles retning. Denne synergi på tværs af virksomheders funktioner og medarbejdere er typisk vigtig for medarbejderes motivation og følelse af mening.

ESG

ESG står for Environmental,Social and Governance. På dansk: Kriterier for hvordan virksomheden drives Miljømæssigt, Socialt og Ledelsesmæssigt.  ESG-kriterierne stiller krav om at virksomhedens aktiviteter på de tre områder kan dokumenteres. Behovet for konkret data differentierer ESG fra CSR, da ESG bygger på alt det, der kan måles og vejes.

Det kan f.eks. være:

  • Miljø: brug af råstoffer og energi, håndtering af spildstrømme, og udledning af CO2e.
  • Mennesker: anciennitet, trivselsmålinger, sygefraværsprocent, audits hos underleverandører ift. menneskerettigheder og arbejdsforhold.
  • Ledelse: diversitet i bestyrelsen, løn gennemsigtighed og ligestilling, arbejdsvilkår og initiativer mod korruption.

ESG-rapportering følger typisk veldefinerede standarder og målbare rammer. Netop derfor er mange banker og investeringsfirmaer begyndt at benchmarke på disse tal, som en del af deres performance- og risikovurdering af virksomheder.

ESG fortæller en målbar historie om hvilket aftryk, en forretningsmodel har på sit økosystem. Eller sagt på en anden måde, en målestok for hvor ansvarlig virksomheden er på de tre områder.

Lidt forsimplet kan man sige at ESG er den praktiske og detaljerede tilgang til bæredygtig udvikling, som leverer konkrete tal bag intentionen i CSR.

Udfordringer og muligheder

Desværre bliver CSR i mange virksomheder betragtet som en sekundær indsats. Marketing benytter CSR strategien som et middel til øget salg og CSR ender med at blive en gradbøjning af det negative aftryk. Vi går nogle gange så langt som til at kalde traditionel CSR for en blindtarmsfunktion, som ikke har en tydelig, værdiskabende funktion for resten af virksomheden. Vi oplever f.eks. sjældent at topledelsen bliver målt på CSR-strategien. Den manglende ansvarlighed og incitament bliver desværre ofte en kæp i hjulet, der begrænser den nødvendige forandring.

Problemet med CSR og ESG er ikke indholdet, men tilgangen. Så længe vi siger at ”the purpose of business is business” og fastholder, at en hvilken som helst virksomhed kan opretholde deres eksistensberettigelse, så længe de fører regnskab, kompenserer for deres aftryk og yder velgørende bistand, så er der lang vej igen. Vi må og skal blive enige om, at alle investeringer i CSR og ESG skal bidrage til en omstilling af virksomheden i en mere miljøvenlig og mere ansvarlig retning.

Vi mener at bæredygtig udvikling skal indlejres som en del af kerneforretningen, således at doing good også er good business. Det er et spørgsmål om at fremtidssikre sin virksomhed.

Helt grundlæggende bør virksomheder orientere sig mod, hvorvidt de med deres forretningsmodel løser et reelt problem eller opfylder et reelt behov. Med andre ord, at virksomheden bidrager til den grønne omstilling ved at udvikle et produkt eller en service, som adresserer et problem eller et behov, hvor der er brug for et miljøvenligt alternativ til eksisterende produkter eller services, eller ved at udvikle et traditionelt produkt eller service på en ny og mere miljøvenlig/ansvarlig måde.

Virksomhedens fremtidige formål og forventede bidrag til den grønne omstilling skal være dybt forankret i organisationens målsætninger og ambitioner. Er det ikke tydeligt synkroniseret, ender CSR og ESG med at blive et røgslør, der spænder ben for virksomhedens muligheder på den lange bane.

Hvad så med rapportering og samfundsansvar?

Vi mener bestemt ikke at indholdet i en CSR-rapport skal gemmes væk. Vi mener det er afgørende at mobilisere mennesker, værdier og kultur på en sammenhængende og bæredygtig måde med inspiration fra den kvalitative tilgang som CSR har stået for.  

Vi mener at den fremadskuende strategi fra CSR skal integreres i måden virksomheden drives på- og at ESG-målsætningerne bør leve i alle relevante processer og dele af organisationen.

Kobles visionen fra CSR med data i ESG-rapporten, er der ingen tvivl om, at der er et stærkt grundlag for at lykkes med at skabe den nødvendige forandring. Ikke desto mindre, er vi nødt til at betragte forretningsmodellen i sin grundform, inden at vi kan forvente at CSR-strategier og ESG-rapporter gør verden til et bedre sted. Vi kan ikke måle os til væsentlige reduktioner – og forvente at det er en bæredygtig strategi. Der skal retning og ledelse (Governance) til at omstille en virksomhed og bevæge E(nvironment) og S(ocial) op på siden af det evigt gyldige F(inancial) i virksomhedernes årlige rapportering.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.


Udgivet

i

af